Adresa

Svetozara Markovića 87, Podgorica

Kontakt

(+382) 020 237 796

Email

office@studentskidom.com

Istorijat

O nama

JU Dom učenika i studenata, Podgorica je organizovana kao javna ustanova u skladu sa Zakonom.

Djelatnost Ustanove je obezbjeđivanje smještaja i ishrane učenika i studenata.U ustanovi se ostvaruje i vaspitanje učenika, u skladu sa zakonom.U zavisnosti od potreba učenika i studenata, kadrovskih, finansijskih, prostornih i drugih mogućnosti, Ustanova organizuje i obezbjeđuje osnovne uslove za društveni, kulturni, zabavni i sportsko – rekreativni život, kao i zdravstvenu zaštitu učenika i studenata.

Pored toga, Ustanova može obavljati i druge djelatnosti koje doprinose obogaćivanju i unapređivanju djelatnosti upisane u Centralni registar, a koje se uobičajeno obavljaju uz tu djelatnost, u cilju potpunog iskorišćavanja kapaciteta Ustanove i podizanja nivoa standarda učenika i studenata.

Organizacija


JU Dom učenika i studenata,Podgorica je organizovan kao jedinstvena ustanova koja u svom sastavu ima sektore

Stručni organi

U Ustanovi se obrazuju stručni organi: Stručno vijeće i drugi stručni organi u skladu sa Statutom.

Take A Tour

Studentski i učenički domovi su pozicionirani u blizini fakulteta, srednjih škola, što studentima znatno olakšava prevoz do svog fakulteta. Razvojem i izgradnjom glavnom grada studentski i učenički domovi su sada u neposrednoj blizini većine zanačajnih objekata.

Plavi dvor

Godine 1997. završen je objekat "Plavi Dvor" na lokaciji ul. Svetozara Markovića broj 87, kapaciteta 132 ležaja. Sadrži 6 jednokrevetnih soba, 18 dvokrevetnih, 22 trokrevetne i 6 apartmana sa savremeno opremljenim inventarom.Novi studentski dom Faza I

I faza Novog studentsko doma sagrađena je 1974 god. Nalazi se u naselju Kruševac,ul Cetinjski put bb u neposrednoj blizini Univerziteta i Rektorata Crne Gore. Strukturu I faze Novog studentskog doma čini 90 apartmana sa ukupno 350 mjesta.

Novi studentski dom Faza II

Objekat II faze Novog doma, nalazi se na lokaciji naselje Kruševac i zvanično je počeo sa radom 1978. godine. Kapacitet ovog objekta je 516 mjesta, a objekta posjeduje 180 soba, od čega je 168 trokrevenih i 12 jednokrevetnih soba.

Radimo naporno kako bismo učenicima i studentima obrazovanje učinili prijatnijim

Istorijat JU Dom učenika i studenata u Podgorici

Iako je prije drugog svjetskog rata u Crnoj Gori, dakle i u Podgorici, bilo niz trgovačkih, učiteljskih i građanskih škola (Gimnazija), te se shodno tome moralo brinuti o kolektivnom smještaju tadašnjih učenika, može se reći da istinski istorijat đačkih, a posebno studentskih domova u Podgorici počinje tek od sredine šezdesetih godina prošlog vijeka.

Prvi poslijeratni učenički dom osnovan je 1946 godine i nalazio se u objektu pored današnje Osnovne škole „Savo Pejanović“. Nakon šest godina, dakle 1952 godine prostorije tadašnjeg Doma učenika stručnih škola, kako je glasio zvanični naziv đačkog doma u Podgorici, premještaju se u paviljone u ulici „Ilije Milačića 79“, pored današnje Ekonomske škole.

Ovi paviljoni nijesu namjenski pravljeni za potrebe đačkog standarda. Kuriozitet je da su ih za potrebe tadašnjih vlasti izgradili njemački zarobljenici. Ovaj Dom je imao 182 mjesta i dosta skromne uslove života i rada. Smještaj je bio internatski, dakle po 20 i više učenika u sobi. Život u Domu bio je organizovan po načelima ondašnjeg socijalističkog vaspitanja i obrazovanja omladine.

Kako se Podgorica razvijala i rasla povećavale su se i njene potrebe, sa stručnjacima raznih profila.

Odlukom Ekonomskog fakulteta 9. decembra 1960. godine u glavnom gradu Crne Gore osniva se prvi studentski dom

Prvi studentski dom u Podgorici nalazio se u ulici „Svetozara Markovića“ br. 87. gdje i danas smješten jedan, doduše manji dio studenata i učenika.

Sa formiranjem Univerziteta „Veljko Vlahović“ odnosno današenjeg Univerziteta Crne Gore, stvorila se potreba da se zbog povećanog priliva studenata formira još jedan studentski dom u Podgorici, što je i učinjeno izgradnjom dvije faze Novog studentskog doma sa upravnom zgradom i centralnom kuhinjom u naselju „Kruševac bb“.

Prva faza Novog studentskog doma stavljena je u upotrebu šk.1975/76. god. iako je izgrađena godinu dana ranije, dok je druga faza useljena znatno kasnije. U prvoj fazi je smješteno oko 350, a u drugoj oko 540 studenata.

Skupština Republike Crne Gore kao osnivač je 1991. Godine izvršila transformaciju u JU Dom učenika i studenata-Podgorica.

Novi programi – stalne aktivnosti

 

JU Dom učenika i studenata- Podgorica je sistem koji u skladu sa pozitivnim propisima Statutom i planovima obezbeđuje smještaj i ishranu ali i neophodne uslove za sportske, edukativne, kulturno-zabavne i druge sadržaje primjerene studentskoj populaciji.

U stalnoj komunikaciji sa studentima, preko njihovih predstavnika u raznim tijelima ustanove pa i u organu upravljanja, nastojali smo da sa posebnim senzibilitetom uvažimo realne potrebe studenata koji nameću civilizacijski trendovi, (kablovska televizija, besplatan prisup internetu, uredjene i prilagođene čitaone, biblioteka, zajednički sadržaji.

U tom smislu , u skladu sa mogućnostima, preduzeto je niz aktivnosti kako bi u našim objektima stvorili prijatan ambijent za boravak, učenje i vanstudijske aktivnosti za preko 3000 naših korisnika.

Dinamičan razvoj u dosadašnjem periodu u saradnji sa Vladom Crne Gore, resornim Ministarstvom za prosvjetu a u okvirima finansijskih mogućnosti, trebalo je stalno unapređivati, pa smo kao i jasni i dugoročni oblik saradnje između javnog i privatnog sektora dali značajan doprinos konstituisanju i početku rada prvog javno-privatno partnerstva- Studentskog doma koji pokazuje opravdanost i podizanje nivoa studentskog standarda.

Najznačajnije aktivnosti u zadnjih nekoliko godina su: preprojektovanje i rekonstrukciju Studentskih domova na lokaciji – naselje „Kruševac„.

Javna ustanova je sa Ministarstvom prosvjete, uz finansijsku podršku Svejtske banke i Evropske banke za obnovu i razvoj, osim adaptacije i rekonstrukcije prostora, vododovoda, toplovoda i elektro-instalacija, izvršila i zamjenu dijela kompletnog namještaja i ostalih zajedničkih sadržaja, što nivo standarda ovih domova čini znatno boljim i sadržajnijim.

Prostori kuhinje, centralni magacin sa prilaznim rampama, studentski klubovi, biblioteka sa više čitaonica su takođe značajno rekontruisani i adaptirani, većinom opremljeni sa najsavremenijom informacionom opremom, novom urađenom klimatizacijom i ventilacijom i tako su prilagođeni najsavremenijim zahtjevima stanovanja.

Sistem grijanja je doprojektovan, pa je u proteklom periodu uređena rekonstrukcija postojećeg sistema i izgrađen dodatni sistem za grijanje i toplu sanitarnu vodu.

Za sistem grijanja tople vode postavljeni su novi električni kotlovi, što će uz naredne aktivnosti dogradnje sistema za grijanje značajno unaprijediti nivo stanovanja i usluga.

Na lokaciji učeničkih i studentskih domova u ulici „Svetozara Markovića“, takođe su svi prostori značajno unaprijeđeni, pa je „Plavi dvor“, Učenički dom, Stari studentski dom, kuhinje,klubovi, čitaone i zajednički prostori takođe adaptirani rekonstruisani. U kuhinji i klubovima je zamijenjen dio opreme instaliranjem najsavremenijih uređaja neophodnih za proces rada i proizvodnje.

 

Javna ustanova će u narednom periodu razvijati informacioni sistem sa centralnim Računarskim centrom i funkcionisanjem informacionog sistema, video nadzore i zaštitu objekta i ljudi, uz stalno unapređenje i usklađivanje sa Agencijom za zaštitu ličnih podataka i vršitit usaglašavanje sa pozitivnim zakonskim rješenjima.

Ugostiteljstvo i ishrana je dio jedinstvenog sistema JU, sa osnovnim zadatkom ishrane ucenika i studenata stanara doma, ukljucujuci i privatni dom, ucenika i studenata a nijesu u domu, ucenike tri resursna centra, kao i za studente u zaposlene na Univerzitetu kroz dopunske ugostiteljske sadrzaje.

U Sektoru ishrane je zaposlen odgovarajući broj izvrsilaca, rasporedenih cjelodnevno i svakodnevno u veliki broj organizacionih jedinica, shodno Pravilniku o sistematizaciji poslova i radnih zadataka.

Svi procesu rada su obuhvaceni jedinstvenim elektronskim sistemom, koji u potpunosti obezbeduje dostupnost blagovremene informacije, ne samo menadzmentu JU vec i nasim korisnicima, kao i ostalim subjektima zaduzenim za pracenje rada i poslovanja.

Radi se o velikom i slozenom sistemu koji svakodnevno i cjelodnevno vrsi pripremu hrane za oko 3500 ucenika I studenata, vodeci permanentno racuna o bezbjednosti hrane. To iziskuje maksimalnu angazovanost ne samo zaposlenih u JU, vec i svih dobavljaca.

Cijeneci da se radi o privrednoj djelatnosti ciji kvalitet direktno zavisi od ljudskog faktora, J U je ulozila maksimum u stalnom poboljsanju obrazovanja zaposlenih. Dakle, u Sektor ishrane su zastupljene najvise strucne kvalifikacije iz ugostiteljstva i hotelijerstva. I pred toga angazovana su dva tehnologa -nutricionisti.

Uspostavljen je sistem zvanicnog prijavljivanja svih potreba sistemom javnih nabavki, odrzavanju opreme i objekata, komisijskog pracenja i sastavljanja izvjestaja o izvrsenoj nabavci ili obavljenom poslu.

Sva placanja za osnovni standard ucenicima i studentima organizovan je na licu mjesta cipovanim karticama, kao i mogucnost elektronske provjere, ne samo stanja na racunu kartce korisnika, vec i uvid u sve realizacije i utroske namirnica, uz mogucnost provjere kvantiteta jela na linijama za samoposluzivanje i fiskalnim kasama.

Dakle, u obavljanju djelatnosti utvrdene zakonom, Sektor ishrane stvara studentima povoljne uslove za obrazovanje, razvoj i normalni boravak u kolektivnom centru. Ishrana je organizovana I prilagodena svim uce.iicima I studentima, bez obzira na vjersku pripadnost, ili naviku. Takode imarno stalnu saradnju sa predstavnicima studentskih komisija za ishranu ukljucujuci i predstavnike islamske zajednice.

Stalna je angazovanost na poboljsanju opremanja nasih objekata savremenom opremom, koja moze da adekvatno odgovori savremenim zahtjevima korisnika a i sve zahtjevnijim medunarodnim standardima sa stanovista bezbjednosti hrane.

Završene su aktivnosti na inplementaciji HACCP sistema. Pored osnovne bezbjednosti ishrane to ima za cilj doprinis podizanju svijesti zaposlenih o neophodnosti uvodenja pozitivnih higijenskih navika.

 

HACCP ili “Analiza opasnosti i kriticne kontrolne tacke”, predstavlja sistemski preventivni pristup kojim se osigurava bezbjednost hrane. HACCP se temelji na identifikaciji i analizi specificnih opasnosti po zdravlje krajnjeg korisnika i utvrfiivanju preventivnih mjera u proizvodnji i prometu hrane kojima se rizik uklanja, ili svodi na prihvatljivu mjeru. Ovaj sistem se zasnova na preventivi i ugraden je dokumentovano u cio proizvodni proces, sto podrazumijeva maksimalnu obuku i posvecenost svih zaposlenih u JU odnosno svih dobavljaca namirnica koji su inace uslovljeni posjedovanjem HACCP sertifikata.

Informacioni sistem sa računskim centrom, video nadzor za zaštitu objekata i ljudi treba stalno održavati i dograđivati i normativno i obezbeđenjem najsavremenije opreme, što je neophodan preduslov za kvalitetniji život i rad.

Pokrivenost ovih prostora za život i rad studenata kvalitetnim internet signalom je osnov za život i rad učenika i studenata kao i zaposlenih u JU, koji sa dobrim protokom signala mogu nesmetano da rade i da uvezuju proces rada.

 

Studenti i učenici pristup na internet treba da imaju 24 h dnevno i sve baze odnosno aplikacije informativnog sistema permanentno treba dograđivati novim segmentima koji omogućavaju lakši rad i veću efikasnost.

U prethodnoj godini instalirana je visoko performantna bezična internet infrastruktura tako da student, sada sa svake lokacije gdje borave (soba, čitaonica, studentski restorani, zajednički prostori), imaju mogućnost konstantnog pristupa edukacionim sadržajima i portalima na svojim fakultetima i biti u korak sa sličnim institucijama širom svijeta.

Ovim i sličnim aktivnostima omogućavamo našim studentima da prate svjetske trendove u kojima je E-learning prepoznat kao način kontinuirane komunikacije sa fakutetima i predavačima i izvorima edukativnih sadržaja, prije svega elektronskim bibliotekama i bazama znanja. Otvarili smo mogućnost stalnog kontakta i razmjene iskustava sa kolegama iz drugih regiona koji pohadjaju slične obrazovne institucije i naucne ustanove.

Razvoj ustanove je rezultat analize dosadašnjih rezultata s jedne strane i planiranja razvojnih prioriteta s druge strane, u želji da ostanemo prestižna ustanova u sistemu obrazovanja, čiji je imperativ kontinuitet u unapređenju vaspitno obrazovnog rada i stalno podizanje nivoa učeničkog i studentskog standarda.

To je izazov koji zahtijeva timski rad i angažovanje svih zaposlenih u kontinuiranom stvaralačkom procesu koji se zasniva na stalnom istraživanju i prepoznavanju potreba naših korisnika i ispunjavanju standarda savremenog poslovanja.

Novosti

Upoznajte se sa aktuelnostima

Obavještenje

Adresa Svetozara Markovića 89, Podgorica Kontakt (+382) 020 237 796 Email office@studentskidom.com Naslovna O nama Istorijat Lokacija Ustanova Kontakt...

Kontakt

Pišite nam ili nas pozovite

JU Dom učenika i studenata Podgorica