Adresa

Svetozara Markovića 87, Podgorica

Kontakt

(+382) 020 237 796

Email

office@studentskidom.com

Na osnovu člana 76 Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju („Sl.list RCG“, br.64/2002, 31/05, 49/07 i „Sl.list CG“, br.4/2008, 21/09, 45/2010, 40/11, 45/11, 36/13, 39/13, 44/13, 47/17) Upravni odbor na sjednici održanoj 09. jula 2018. godine donio je

Etički kodeks

UVOD

 

Ovaj Etički kodeks sadrži moralna načela i etičke standarde prema kojima se u svom profesionalnom i javnom radu trebaju ponašati svi zaposleni u JU Dom učenika i studenata-Podgorica,(u daljem tekstu Dom).
Donošenjem kodeksa Dom štiti svoje interese, interese samih zaposlenih, fizičkih(učenika i studenata) i pravnih lica s kojima zaposleni dolaze u kontakt. Takođe, sadrži i određena pravila u smislu sprečavanja konflikta interesa, antikorupcijskog djelovanja kao i društveno odgovornog poslovanja.

OSNOVNE ODREDBE

 

Dom je vaspitno-obrazovna ustanova veoma složene i društveno važne djelatnosti; obezbjedjivanje smještaja i ishrane učenika i studenata ,vaspitanje učenika,organizuje i obezbjedjuje osnovne uslove za društveni, kulturni, zabavni i sportsko-rekreativni život, kao i zdrastvenu zaštitu učenika.
Zato,zaposleni moraju ostvariti visok stepen profesionalizma i moralne odgovornosti i poštovati poslovna,profesionalna i etička pravila.

 • Cilj donošenja Etičkog kodeksa je utvrđivanje obaveze promovisanja etičkog ponašanja i stvaranje ambijenta koji zaposlenima pruža lični i profesionalni ugled.
 • Namjera donošenja ovog Kodeksa nije utvrđivanje nikakvih novih nezavisnih pravila o radnim obavezama, već sistematizovanje onih koji proizlaze iz postojećeg Etičkog kodeksa (koji se odnosio samo na vaspitni sektor), zakonodavstva ili drugih akata i propisa.
 • Prikazana pravila zaposleni trebaju da usvoje kao lična načela i lične kriterijume ponašanja.
 • Usvajanje datih pravila utiče na ugled i položaj Doma u poslovnom okruženju i široj lokalnoj zajednici.
 • Ova etička pravila se primjenjuju u međusobnim odnosima zaposlenih, u odnosu prema pravnim i fizičkim licima, prema korisnicima usluga-učenicima i studentima, građanima.

 

ETIČKI ODNOS ZAPOSLENIH PREMA PROFESIJI – ZAŠTITA LIČNOG UGLEDA I UGLEDA DOMA

 

U obavljanju poslova i radnih zadataka zaposleni se mora odgovorno odnositi.

 • Odgovornost podrazumijeva da se pridržava, stalno pokazuje i dokazuje logiku profesije, profesionalne standarde i propisane normative (prvenstveno u sektoru ishrane i ugostiteljstva, tehničkom, sektoru za ekonomske i finansijske poslove, pravnom i vaspitnom sektoru).
 • Odgovornost prema radu podrazumijeva i istinu, tačnost, poštenje, poštovanje ljudske ličnosti, odbacivanje diskriminacije, disciplinu i racionalnost.
 • Zaposleni treba biti obziran prema potrebama korisnika usluga(učenicima i studentima), stalno nadgledati, procjenjivati, poboljšavati i kontrolisati izvršenje usluga, tehnologiju i postupke i cilju pružanja kvaliteta i sigurnosti na svakom pojedinom dijelu radnih sektora.
 • Zaposleni treba da vode računa o svom fizičkom i mentalnom zdravlju, društvenoj odgovornosti u obavljanju svog posla.
 • Zaposleni(vaspitači i ostali kojima profesija nalaže) su dužni da se profesionalno usavršavaju i razvijaju i da podržavaju sve akcije i programe unapredjenja svoje profesije.
 • Zaposleni treba da poštuju obrazovnu politiku države,primjenjuju zakone i propise koji nijesu u sukobu sa Etičkim kodeksom.
 • Zaposleni ne smije namjerno da pogrešno protumači usvojenu obrazovnu politiku,nezavisno od svog neslaganja i eventualno drugačijeg ličnog mišljenja.
 • Zaposleni treba da racionalno i uz valjane dokaze raspolaže fondovima koji su mu povjereni na raspolaganje ili upravljanje.
 • Zaposleni treba da vode računa o oblačenju i ličnoj higijeni. Odjeća treba da bude čista, uredna i prikladna.
 • Zaposleni treba da vode računa o svom ponašanju i izvan Doma. Njihovo ponašanje treba da bude uzorno i dostojanstveno.
 • Ponašanjem na javnom mjestu zaposleni paze da ne umanje ugled Doma, lični ugled i povjerenje učenika i studenata, poslovnih partnera i građana.

 

 

ETIČKI ODNOS ZAPOSLENIH PREMA KORISNICIMA USLUGA (UČENICIMA I STUDENTIMA), GRAĐANIMA

 

Zaposleno lice u odnosu prema učenicima, studentima, građanima, postupa profesionalno, nepristrasno, stručno i savjesno

 • Zaposleno lice (vaspitači) imaju obavezu da pomognu roditeljima u vaspitavanju njihove djece i razvijanju poželjnih karakternih osobina.
 • Zaposleno lice (vaspitači) treba da podstiču učenike da stiču znanja i da razvijaju svoju moralnu kulturu, odnosno da ih podstiču da razlikuju dobro od zla, jer za učenika je podjednako važna i moć znanja i moć savjeta (moralno ponašanje).
 • Zaposleni (vaspitači), su dužni da pomognu učenicima da prihvate građanske vrijednosti i da se po njima ponašaju. Te vrijednosti su marljivost,odgovornost,saradnja i privrženost. Izuzetno je značajno i poštovanje zakona, ljudskog života, drugih ljudi i sebe samih.
 • Zaposleni treba da se prema svakom učeniku (studentu) odnosi pažljivo i objektivno u rješavanju sukoba i u primjeni disciplinskih mjera.
 • Zaposleni, treba da sa učenicima-studentima uspostavi odnos povjerenja, uvažavanja i tolerancije (strpljenja i prihvatanja razlika).
 • Zaposleni, ne treba da namjerno dovede učenika,studenta u neprijatnost-ismijavanjem, nepriličnim glasom, odavanjem ličnih podataka ili na bilo koji drugi način.
 • Zaposleni (posebno u vaspitnom,sektoru ishrane i tehničkom sektoru), treba da preduzme sve dozvoljene mjere da zaštiti učenika-studenta od svih okolnosti koje bi mogle biti štetne po učenje,zdravlje i bezbjednost.
 • Zaposleni,(posebno u vaspitnom , sektoru shrane,tehničkom sektoru) treba da uzima u obzir mišljenja i procjene učenika –studenta o svom radu, u cilju unapređivanja kvaliteta usluga koje učenici dobijaju.
 • Zaposleni trebaju da prate najviše standarde komuniciranja i lijepog ophođenja u kontaktu sa učenicima,studentima,korisnicima usluga i građanima, pa im je potrebno pružiti pravovremenu, odgovarajuću, tačnu i razumljivu informaciju.
 • Zaposleni postupa jednako prema svim korisnicima usluga( učenicima i studentima), gostima, dobavljačima bez diskriminacije ili povlašćivanja na osnovu starosti, nacionalnosti, etničke ili socijalne pripadnosti, jezičnog i rasnog porijekla, političkih ili vjerskih uvjerenja, invalidnosti, obrazovanja, socijalnog položaja, pola, ili na bilo kojoj drugoj osnovi.
 • Zaposleni postupa s posebnom pažnjom prema osobama s invaliditetom i drugim osobama s posebnim potrebama.

 

 

MEĐUSOBNI ODNOSI ZAPOSLENIH

 

Profesija zaposlenih nalaže da se u Domu uspostavljaju kolegijalni odnosi, zasnovani na međusobnom uvažavanju, pravičnosti i ravnopravnosti.
Međusobni odnosi zaposlenih i njihova komunikacija temelje se na uzajamnom poštovanju, povjerenju, saradnji, odgovornosti, strpljenju i kolegijalnosti.
Bez svega navedenog nije moguće stvaranje atmosfere koja omogućava postizanje izvrsnih poslovnih rezultata.

 • Zaposleni ne treba da ometa druge zaposlene u obavljanju njihovih poslova i radnih zadataka.
 • Zaposleni, svoja profesionalna znanja i vještine moraju nesebično prenositi, međusobno razmjenjivati mišljenja i informacije o pojedinim stručnim pitanjima, zbog kvalitetnijeg i efikasnijeg obavljanja postavljenih radnih zadataka.
 • Zaposleni ne treba da otkriva povjerljive i privatne informacije o koleginicama i kolegama u koliko to ne nalaže zakon.
 • Zaposleni ne treba da daje netačne podatke o koleginicama i kolegama.
 • Zaposleni je dužan da poštuje slobodno mišljenje i slobodan izbor svojih koleginica i kolega, a koji ne dovodi u pitanje interese učenika(studenata), principe i etiku profesije.
 • Zaposleni treba da pokaže demokratsku i građansku zrelost u odnosu na svoje kolege i koleginice u situacijama kada se nad njima vrši prisila, prijetnja ili nasilje po bilo kom osnovu (ideološkom, partijskom).

 

 

ETIKČI ODNOS ZAPOSLENIH PREMA RODITELJIMA I DRUŠTVENOJ ZAJEDNICI

 

Zaposleni moraju da koriste najviše standarde komuniciranja i lijepog ophođenja u kontaktu sa roditeljima i društvenoj zajednici, jer im je potrebno pružiti pravovremenu, odgovarajuću, tačnu i razumljivu informaciju.

 • Zaposleni (posebno vaspitači), su dužni da utiču na podizanje svijesti roditelja o vrijednosti obrazovanja i kolektivnog života za njihovu djecu.
 • Zaposleni su obavezni da se potrude da razumiju i poštuju posebne vrijednosti, tradiciju i običaje različitih kultura iz kojih dolaze i u kojima žive njihovi učenici(studenti).
 • Zaposleni, treba da pomognu koliko mogu i razumiju roditelje učenika-studenta koji imaju probleme izazvane siromaštvom, nezaposlenošću ili tragedijama koje su ih zadesile.
 • Zaposleni učestvuju u društvenom životu kao i svi građani, ali su dužni da svoj lični angažman usklade sa obavezama prema učenicima(studentima), interesima ustanove u kojoj su zaposleni, ne zloupotrijebivši svoj status i autoritet radi ostvarivanja ličnih interesa.

 

 

ZABRANA KONZUMIRANJA ALKOHOLA

 

Najstrože se zabranjuje konzumiranje alkohola prije i za vrijeme radnog vremena.

 

JAVNI NASTUPI ZAPOSLENIH

 

Rad i ponašanje zaposlenih u Domu, direktno utiče na percepciju javnosti o Domu, na njegov vaspitni, tržišni položaj, rezultate poslovanja i razumijevanje strateških ciljeva i ukupne poslovne politike.
U svim oblicima javnih nastupa i djelovanja u kojima predstavlja Dom, zaposleni iznosi stavove Doma, u skladu s propisima, dobijenim ovlašćenjima, stručnim znanjem i odredbama ovog Kodeksa.

 

KONFLIKT INTERESA

 

U cilju izbjegavanja konflikta interesa u vršenju poslova, zaposleni u Domu dužan je da:

 • se upozna sa eventualno mogućim ili stvarnim konfliktom interesa;
 • preduzme potrebne radnje za izbjegavanje konflikta interesa;
 • upozna direktora,odnosno pretpostavljenog ,sa eventualno mogućim ili stvarnim konfliktom interesa i u pisanoj formi navede prirodu,karakteristike i obim konflikta interesa;
 • zahtijeva da bude oslobodjen vršenja poslova iz kojih može nastati konflikt interesa,kao i odgovornosti,ukoliko nije oslobodjen vršenja tih poslova;
 • postupi po odluci Direktora,odnosno pretpostavljenog ,kojom ga izuzima od vršenja poslova iz kojih može nastati konflikt interesa.

Zaposleni ne smije zahtijevati, a dužan je odbiti prijem poklona, neprikladnih ponuda, svih povlastica i privilegija za sebe, članove svoje porodice i za druga pravna i fizička lica sa kojima je u prijateljskoj ili drugoj posebnoj vezi, što bi moglo uticati na njegovu nepristrasnost u vršenju poslova, ili bi se moglo smatrati nagradom u vezi sa vršenjem poslova.
Od ovoga su izuzeti pokloni manje tržišne vrijednosti i koji izražavaju konvencionalnu gostoljubivost.

 

 

LJUDSKA PRAVA, RAD NA SIGURAN NAČIN I ZAŠTITA OKOLINE

 

Zaštita ljudskih prava, zdravlja, sigurnosti i okoline trajna su odgovornost, prioritet i dio svih poslovnih procesa Doma.
Dom obezbjedjuje zaposlenima i drugim osobama koje se nalaze u radnim prostorima, sigurno i zdravo radno okruženje, te kontinuirano provodi edukaciju i podstiče svijest o odgovornosti prema očuvanju prirodne okoline, sigurnosti na radu i brizi o zdravlju.

 

UPOZNAVANJE NOVIH ZAPOSLENIH LICA SA ETIČKIM KODEKSOM

 

Svi zaposleni koji se primaju na rad u Domu dužni su se upoznati sa odredbama ovog Kodeksa.
Kodeks se daje novim zaposlenim licima na uvid prilikom dolaska u Domu.

 

ETIČKI ODBOR

 

O primjeni Etičkog kodeksa će se starati Etički odbor sastavljen od tri člana koji će biti imenovani posebnim aktom donijetim od strane direktora JU Dom učenika i studenata.
Etički odbor ukazuje na značaj poštovanja odredbi Etičkog kodeksa u cilju stvaranja pozitivnog etosa ustanove i očuvanja ugleda profesije.
Etički odbor ukazuje na kršenje odredbi Etičkog kodeksa i kroz neposredan kontakt preporučuje postupke za prevazilaženje nastalih situacija.

JAVNOST ETIČKOG KODEKSA

 

Etički kodeks treba da bude dostupan svim zaposlenima u Domu, studentima, učenicima, roditeljima i lokalnoj zajednici u kojoj se nalazi.
Etički kodeks se ističe na oglasnoj tabli JU Dom učenika i studenata i na web-sajtu JU.
Etički kodeks stupa na snagu danom objavljivanja na oglasnoj tabli Doma.

 

Stupanjem na snagu ovog Etičkog kodeksa, prestaje da važi Etički kodeks br. 597/2 donešen dana 20. februara 2013. godine.

 

Datum: 09. jul 2018. godine

Predsjednik upravnog odbora
Dobrašin Lalević

Radimo naporno kako bismo učenicima i studentima obrazovanje učinili prijatnijim

Kontakt

Pišite nam ili nas pozovite

JU Dom učenika i studenata Podgorica